زمینه و هدف: یکی از عوارض جانبی استفاده از دستگاه ثابت ارتودنسی در درمان ناهنجاري هاي دندانی یا Camouflage تحلیل ریشه است که در دندانهای مختلف دیده می شود. اگر تحلیل در انتهاي اپیکالی ریشه باشد قابل ترمیم نیست، لذا بنا به اهمیت این موضوع در درمانهاي ارتودنسی و پیشگیري از کاهش و تحلیل پیش رونده طول ریشه، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تحلیل ریشه در بیماران درمان شده با دستگاه Slot 018 Standard Edgewise انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه کلیشه هاي پانورامیک استاندارد قبل و بعد از درمان 63 بیمار نیازمند درمان ثابت ارتودنسی فکین بررسی شدند. 24 دندان از هر بیمار شامل دندان هاي مولر اول یک سمت تا مولر اول سمت مقابل هر دو فک مورد بررسی قرار گرفتند. درجه تحلیل ریشه به صورت 3 درجه (درجه 0: بدون تحلیل، درجه 1: تحلیل مختصر به همراه ریشه هایی با نوك گرد شده تا تحلیل حداکثر 1/4 طول ریشه، درجه 2: تحلیل متوسط تا شدید در حد بیشتر از 1/2 تا 1/4 طول ریشه) بیان شد. رابطه میزان تحلیل ریشه با جنس توسط تست Mann-Whitney و رابطه میزان تحلیل ریشه با طول درمان توسط ضریب همبستگی اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: از 1542 دندان بررسی شده، 345 دندان داراي تحلیل درجه 1 بودند و موردي از تحلیل درجه 2 یافت نشد. بیشترین میزان تحلیل ریشه درجه 1 در دندان لترال فک پایین مشاهده شد. میزان تحلیل ریشه چه در جنس مونث و چه در جنس مذکر در فک پایین به طور معنی داري بیشتر از فک بالا بوده است، همچنین میزان تحلیل ریشه در دندانهاي جنس مذکر به طور معنی داري بیشتر از دندان هاي جنس مونث بوده است (P < 0/05). رابطه معنی داری نیز با طول مدت درمان و همچنین دندانهاي سمت راست و چپ فکین یافت نشد  (P > 0/05)

نتیجه گیري: باتوجه به یافته هاي حاصل از این مطالعه، هیچگونه ارتباطی بین طول مدت درمان و سمت فکی با میزان تحلیل ریشه وجود ندارد، اما تحلیل ریشه در فک پایین و در جنس مذکر بیشتر رخ می دهد.

کلید واژه ها: درمان ارتودنتیک , رادیوگرافی پانورامیک , تحلیل ریشه

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.