تسطيح پلن اکلوزال با استفاده از مينی اسکرو در اپن بایت اسکلتال: گزارش مورد فاکتور های مختلفی همچون مشکلات تنفسی، ژنتيک، الگوی رشد صورتی و موقعيت و عملکرد نادرست زبان مرتبط با اپن بایت قدامی می باشد. اپن بایت اسکلتی غالباً با ارتفاع افزایش یافته دنتوآلوئولار در خلف ماگزیلا و چرخش به سمت عقب مندیبل همراه است. جهت درمان ارتفاع افزایش یافته صورت رویکردهای درمانی مختلفی معرفی شده است. استفاده از انکوریج مطلق با استفاده از مينی اسکروها یک روش درمانی کارآمد جهت اینتروژن سگمنت های دندانی خلفی می باشد. در این مطالعه، درمان بيمار دچار اپن بایت اسکلتی شدید و ایمبالانس های عضلانی صورتی ارائه می گردد. مينی اسکروها جهت تسطيح دندان های قوس فک بالا با اینتروژن پرمولرها استفاده گردید. سپس جراحی ارتوگانيک انجام گرفت.

واژگان کلیدی: اپن بایت , پلن اکلوزال , اینتروژن دندان

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.