سابقه و هدف : ظهور تصويربرداري ديجيتال، تحولی در راديولوژی ايجاد كرده است. با وجود همه مزايای راديوگرافی ديجيتال، از آن جايي كه اختلاف نظر در تعيين لندمارك ها، عامل مهمی در اشتباه های آناليزهای سفالومتريك می باشد، لذا هدف از اين مطالعه، شناسايی تفاوت لندمارك های آناتوميك در دو تكنيك راديوگرافی لترال سفالومتری ديجيتال و معمولی به روش ترسيم دستی بوده است.

مواد و روش ها : مطالعه حاضر از نوع توصيفی - تحليلی می باشد كه در آن روي 17 جمجمه، 9 نشانگر فلزی راديواپك به لندمارك های Pog و B ، A، PNS، ANS، S ،N و تحتانی ترين نقطه حاشيه فك پايين و Go متصل گرديد و از هر جمجمه ابتدا به صورت دارای نشانگر و سپس بدون نشانگر، دوراديوگرافی معمولي و ديجيتال، تهيه گرديد. در هر دو راديوگرافی، 3 ارتودونتيست لندمارك ها را ترسيم كرده و اختلاف هر لندمارك با راديوگرافی معادل دارای نشانگر محاسبه وبا آزمون آماری t-test و سطح معنی داری p-value < 0/05 ارزيابي شد.

يافته ها : اختلاف اندازه نقطه (S) در هيچ كدام از دو بعد افقی (x) و عمودی (y) معنی دار نبود . اختلاف اندازه نقاط ANS و PNS در هر دو نوع روش راديوگرافی در بعد افقی معنی دار بوده ولی در بعد عمودی معنی دار نبود . هم چنين، اختلاف اند ازه نقاط A , Go , B و تحتانی ترين نقطه حاشيه تحتانی منديبل در هر دو بعد دارای اختلاف معنی داري بود. اختلاف اندازه نقطه pog در بعد افقی (x) معنی دار نبوده ولی در بعد عمودی (y) معنی دار بود.

استنتاج: با وجود اين كه تفاوت شناسايی لندمارك بين دو نوع راديوگرافی لترال سفالومتری ديجيتال و معمولی، در برخی نقاط در هر دو بعد معنی دار می باشد، ولی اين تفاوت ها از نظر كلينيكی معنی دار نمی باشد.

واژه های كليدی: لندمارك های آناتوميك , سفالومتری , راديوگرافی ديجيتال

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.