سابقه و هدف: ليزرهای كم توان در دندانپزشكی جهت تأثيرات تحريكی بر روی سرعت حركات ارتودنتیك دندانی و كاهش درد در انسان مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به نتايج متناقض به دست آمده، در این مطالعه تأثير ليزر بر روی درد حين حركات ارتودنتيك دندانی در انسان بررسی شد.

مواد و روش ها: در اين مطالعه كارآزمايی بالينی، 17 بيمار كه پرمولر اول بالای آن ها كشيده شده بود و نياز به Retraction دندان كانين به فضای Extraction داشتند، انتخاب شدند. در حالی كه در هر سمت دندان كانين توسط elastic chain رتركت مي شد، يك سمت تحت درمان با ليزر He-Ne با طول موج 632/8 nm قرار گرفت. ليزر تراپی بروی مخاط باكال و پالاتال به شكل حركت آرام پروب صورت گرفت. دو روز پس از آغاز رتركشن از بيماران راجع به درد حين رتركشن كانين در دو سمت بر اساس VAS سؤال شد. داده ها وارد نرم افزار SPSS 17 گرديد. از آزمون Non parametric از نوع Wilcoxon جهت آناليز داده ها استفاده گرديد و p-value كم تر از 0/05 معنادار در نظر گرفته شد.

يافته ها: در اين مطالعه ميزان درد در سمت تحت درمان با ليزر كم توان به طور معنی داری كاهش يافته بود (p=0/006).

استنتاج: يك دوز تابش ليزر He-Ne با دانسيته انرژی 1/8 j/cm2 براي هر دندان مي تواند ميزان درد احساس شده را كاهش دهد.

واژه های كليدی: ليزر , حركات دندانی , درد

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.